ПОЛОЖЕННЯ

про Сарненську районну психолого-медико-педагогічну консультацію

 1.Загальні положення

1.1. Сарненська районна психолого-медико-педагогічна консультація (далі – р ПМПК) є методичною установою системи освіти і науки України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.

1.2. У своїй діяльності р ПМПК керуються Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність р ПМПК спрямована на:

- виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки;

- підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій управлінню освіти щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

- участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я);

- організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;

- надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

- системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах;

- психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю;

- залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей;

- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

1.4. Консультування та психолого-педагогічне вивчення дітей в ПМПК здійснюється за зверненням батьків (осіб, що їх замінюють) та з обов’язковою їх присутністю.

1.5.р ПМПК підпорядкована відділу освіти Сарненської РДА,  діє на постійній основі.

1.6.Сарненська районна психолого-медико-педагогічна консультація методично підзвітна обласній ПМПК.

1.7. Адреса р ПМПК: вул. Ковельська,9.

2.Основні завдання і функції рПМПК

2.1. Своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, облік їх кількості, починаючи з раннього віку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень з метою створення належних умов для доступу та здобуття ними якісної освіти.

2.2. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1).

2.3. Проведення протягом року систематичних засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

2.4. Надання обґрунтованих пропозицій відділу освіти щодо вирішення типових проблем у доступі та забезпеченні права на освіту дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку, у тому числі з інвалідністю, шляхів їх вирішення на рівні району; оптимізації, удосконалення мережі дошкільних, спеціальних, загальноосвітніх навчальних закладів., підвищення ефективності логопедичної роботи.

2.5. Направлення дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в консультацію з повноваженнями обласної для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.

2.6. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку.

2.7. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

2.8. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.

2.9. Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття).

2.10. Організація, координація діяльності асистентів вчителів інклюзивного навчання, консультативно-методична допомога у здійсненні індивідуального супроводу навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку в тих навчальних закладах, де вони є учнями (вихованцями).

2.11. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання.

2.12. Підготовка аналітичної звітності для обласної ПМПК.

2.13. Районна ПМПК працює в тісному співробітництві з обласною ПМПК, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, психологічною службою системи освіти, з вищими навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями.

3.Склад районної психолого-медико-педагогічної консультації

3.1. Керівником ПМПК є завідувач з повною вищою педагогічною освітою за спеціальностями «Дефектологія», «Корекційна освіта (за нозологіями)», який має стаж педагогічної діяльності за фахом не менше трьох років.

3.2. Відповідно до основних завдань і функцій ПМПК, що надає послуги дітям з різними видами порушень психофізичного розвитку, комплектується консультантами, які є фахівцями з корекційної педагогіки (за нозологіями), практичними психологами, лікарями з досвідом роботи за фахом (додаток 1).

3.3. Для роботи в р ПМПК можуть запрошуватися окремі фахівці системи освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці і соціального захисту населення.

3.4. Відсутні у складі ПМПК фахівці вищезазначених спеціальностей можуть залучатися до роботи за сумісництвом.

4.Організація роботи психолого-медико-педагогічної консультації

4.1.Районна ПМПК здійснює виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку спільно з управлінням охорони здоров’я Сарненської РДА.

4.2. Психолого-педагогічне вивчення дитини здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:

-паспортів батьків;

-свідоцтва про народження дитини;

-"Картки стану здоров’я і розвитку дитини" (додаток 1);

-"Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");

-"Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;

-зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;

-психолого- педагогічних характеристик  про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);

-документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);

-письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення.

4.3 На підставі результатів психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями рПМПК формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.

У разі, якщо остаточний результат психолого-педагогічного вивчення може бути встановлений лише у процесі навчання, рПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього результату.

4.4. Висновок р ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей відділом освіти до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи.

4.5. Районна ПМПК проводить психолого-педагогічне вивчення дітей відповідно до графіка та за участю представника від обласної ПМПК. Видані документи завіряються печаткою обласної ПМПК.

4.6. У р ПМПК ведеться така документація:

-журнал обліку дітей (додаток 2);

-книга протоколів психолого-педагогічного вивчення дітей рПМПК  (додаток 3);

-картка стану здоров’я і розвитку дитини (додаток 4);

-картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною (додаток 5);

-бланки виклику на психолого-педагогічне вивчення дітей міської ПМПК (додаток 6);

-витяг з протоколу психолого-педагогічного вивчення дітей р ПМПК (додаток 7);

-плани індивідуально-корекційної роботи з дітьми (робоча документація конкретного фахівця) (форма довільна);

-журнал обліку консультацій батькам, учителям, медпрацівникам (форма довільна);

-план роботи р ПМПК на навчальний рік (додаток 8);

-дидактичні матеріали та методики, що використовує рПМПК для психолого-педагогічного вивчення дітей (рекомендовані центральною ПМПК).

4.7. Психолого-медико-педагогічна консультація може проводити виїзні засідання в загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладах за погодженням з відділом освіти, вдома за запитом і заявою батьків, які дозволяється проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців: учителя-дефектолога відповідної спеціалізації, практичного психолога, лікаря-психіатра.

5.Управління районною психолого-медико-педагогічною консультацією

5.1.Призначення на посаду і звільнення з посади завідувача районної консультації здійснюються відділом освіти за погодженням  завідувача ОПМПК.

5.2. Завідувач р ПМПК:

у межах своєї компетенції взаємодіє з управлінням освіти, охорони здоров’я, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;

-планує і організовує роботу  р ПМПК, здійснює добір кадрів;

-дає доручення, які є обов’язковими для працівників консультації;

-створює належні умови для продуктивної праці працівників р ПМПК.

6.Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності відділ освіти забезпечує психолого-медико-педагогічну консультацію приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з інвалідністю різних категорій.

6.2. Вимоги до приміщення психолого-медико-педагогічної консультації та її облаштування:

розташування у зручному для відвідувачів місці, на першому поверсі, недалеко від санітарного блоку, обладнаного відповідно до потреб дітей з інвалідністю;

наявність щонайменше трьох кімнат, пристосованих для здійснення прийому батьків, оформлення документації, проведення індивідуальних консультацій, засідань, групових та індивідуальних корекційно-розвиткових занять, обладнаних відповідно до специфіки діяльності та функціонального призначення, зокрема:

-приймальна кімната повинна мати обладнання: стільці, килим для організації ігрової діяльності дітей, іграшки, місце, облаштоване для інформування та обліку відвідувачів, збору документації;

-кімната для проведення психолого-педагогічного вивчення дітей має бути загальною площею 18-20 кв. м;обладнана стільцями, столами (звичайними і дитячими), шафами, стелажами для зберігання документації, особових справ дітей, етажерками для дидактичних матеріалів, діагностичного інструментарію та іграшок; килимом, вікном одностороннього бачення (дзеркало Гезелла) чи спеціальною відеосистемою (автономний відеореєстратор, відеокамера, вінчестер, мікрофон), комп’ютерною та оргтехнікою;

-кімната для проведення корекційно-розвиткових занять (індивідуальних та групових) загальною площею не менше 10 кв. м, облаштована столами і стільцями (звичайними і дитячими), шафами і стелажами для наочно-методичних матеріалів, іграшками, килимом, кушеткою, пеленальним столом;

-робочі місця консультантів мають бути облаштовані персональним столом, стільцем, канцелярським приладдям.

6.3.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази консультацій фінансуються за рахунок коштів засновників та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

7.Припинення діяльності районної психолого-медико-педагогічної консультації

7.1. При реорганізації рПМПК її права та обов’язки переходять до правонаступника.

7.2. При реорганізації або ліквідації р ПМПК звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.