Програмно-методичне забезпечення

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Державна стратегія спрямована на:

 • забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
 • визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;
 • створення нормативно-правової бази для її подальшого розвитку;
 • встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;
 • визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;
 • створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;
 • створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних.

Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:

 • створення умов для здобуття вихованцями, учнями та слухачами позашкільної освіти;
 • збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття тощо;
 • координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян щодо розвитку позашкільної освіти.

Державне управління позашкільною освітою здійснюють:

 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади − Міністерство освіти і науки України;
 • інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
 • обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;
 • органи місцевого самоврядування.

Здобуття позашкільної освіти. Громадяни України мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.

Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та  позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти  незалежно  від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

  Іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

Структура позашкільної освіти включає позашкільні навчальні заклади, інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час.

Мережа позашкільних навчальних закладів. В Україні діють 1358 позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України державної та комунальної форм власності.

Типи позашкільних навчальних закладів:

 1. Дитячо-юнацькі спортивні школи.
 2. Клуби: військово-патріотичного виховання, дитячо-юнацькі (моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів, пожежників, автолюбителів, краєзнавців, туристів, етнографів, фольклористів, фізичної підготовки та інших напрямів).
 3. Мала академія мистецтв (народних ремесел).
 4. Мала академія наук учнівської молоді.
 5. Дитячо-юнацькі табори.
 6. Центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання.
 7. Центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станція юних натуралістів.
 8. Центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станція юних техніків.
 9. Центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станція юних туристів.
 10. Центри: військово-патріотичного та інших напрямів позашкільної освіти.
 11. Дитяча флотилія моряків і річковиків.

Напрями позашкільної освіти. Позашкільна освіта у позашкільних навчальних закладах здійснюється за такими напрямами:

 • художньо-естетичний − забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань і здобуття вихованцями, учнями й слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної та світової культури й мистецтва;
 • туристсько-краєзнавчий − спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;
 • еколого-натуралістичний − передбачає оволодіння вихованцями, учнями та слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;
 • науково-технічний − забезпечує набуття вихованцями, учнями та слухачами техніко-технологічних умінь і навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
 • дослідницько-експериментальний − сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів й обдарувань;
 • фізкультурно-спортивний − забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку й дозвілля, занять фізичною культурою та спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;
 • військово-патріотичний − забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів і громадянської відповідальності;
 • оздоровчий − забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття та закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я, формування гігієнічної культури особистості;
 • гуманітарний − забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої та відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Фінансування позашкільних навчальних закладів державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Фінансування державних, комунальних і приватних позашкільних навчальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Позашкільна освіта як дієвий засіб виховання. Заклади позашкільної освіти є традиційними осередками формування громадянської компетентності дітей та учнівської молоді, художньо-естетичного виховання, організації краєзнавчо-пошукової та спортивно-масової роботи.

Завдяки органічному поєднанню різних форм освітньої діяльності з організацією змістовного дозвілля вихованців, у позашкільному закладі створюються можливості для вирішення проблем зайнятості молоді у вільний від навчання час та умови для загальнонаукового та загальнокультурного розвитку, допрофесійної підготовки.


Навчальні програми з позашкільної освіти (науково-технічний напрям)

Навчальні програми (науково-технічний напрям)

Навчальні програми (науково-технічний напрям)

Навчальні програми з позашкільної освіти (художньо-естетичний напрям)

Навчальні програми (художньо-естетичний напрям)

Навчальні програми (художньо-естетичний напрям)


Гуманітарний напрям

Дослідницько-експериментальний напрям

Еколого-натуралістичний

Науково-технічний напрям

Оздоровчий напрям

Соціально-реабілітаційний напрям

Туристсько-краєзнавчий напрям

Фізкультурно-спортивний напрям

Художньо-естетичний напрям

Військово-патріотичний напрям